Βαθμολόγησε το έμβρυό σου

Μπορείτε να κρίνετε αν η ποιότητα των εμβρύων σας είναι άριστη, καλή ή μέτρια για τις 6 πρώτες μέρες μετά την ωοληψία συγκρίνοντας με τις φωτογραφίες παρακάτω

Στάδια ανάπτυξης των εμβρύων
 

24 ώρες μετά την ωοληψία

36 ώρες μετά την ωοληψία

2 ημέρες μετά την ωοληψία

3 ημέρες μετά την ωοληψία

4 ημέρες μετά την ωοληψία

5 ημέρες μετά την ωοληψία

6 ημέρες μετά την ωοληψία

άριστη ποιότητα